Anmälan om omfattande frånvaro - fristående enheter och övriga kommuner

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är tänkt att underlätta för rektorer med annan huvudman än Växjö kommun att rapportera att en frånvaroutredning startats i grund- eller gymnasieskola för elev folkbokförd i Växjö kommun.

GRUNDSKOLA:
Om en elev har upprepad eller längre frånvaro, ska den utredas skyndsamt av rektor samt anmälas till huvudman. Start av utredning ska också meddelas elevens hemkommun. I e-tjänsten är det möjligt att meddela Växjö kommun att kontakt behövs i ärendet, exempelvis för att få stöd utifrån hemkommunens samordningsansvar. (Se 7 kap. 19a, 22§§ skollagen)

GYMNASIESKOLA:
Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Huvudmannen ska snarast meddela hemkommunen om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. (Se 15 kapitlet 15 § och 18 kapitlet 15 § skollagen.)

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa