Redogörelse för oskiftat bo

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som bevakar någon annans rätt i dödsbo ska se till att arvskifte sker så snart som möjligt. Om dödsboet inte har avslutats inom sex månader från att bouppteckningen förrättades, och avtal inte har ingåtts om samlevnad i oskiftat dödsbo, ska ställföreträdaren lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndarverksamheten och berätta varför skifte ännu inte skett. Sådan redogörelse ska sedan lämnas var sjätte månad till dess att dödsboet har skiftats.

Ibland kan det hända att dödsbodelägare inte vill skifta dödsboet utan vill istället avtala om så kallad samlevnad i oskiftat dödsbo. Ett sådant avtal kräver godkännande från överförmyndarnämnden. Om samlevnad i dödsboet avtalats ska ställföreträdaren varje år innan den 1 mars lämna en årsuppgift till överförmyndarverksamheten. I årsuppgiften ska ställföreträdaren redogöra för förvaltningen av boet under det föregående kalenderåret. Av årsuppgiften ska framgå boets behållna inkomst och dess sammanlagda tillgångar och skulder vid årets slut.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa