Anmälan om efterbehandling av förorenad mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan som efterbehandling av förorenad mark

(enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

När du lämnar anmälan om efterbehandling av förorenad mark bör du även bifoga följande uppgifter varför du behöver ha dessa tillgänglig i elektronisk form innan du startar. 

  • Beskrivning av platsen där efterbehandlingsåtgärden ska vidtas, inklusive karta där närmaste bostäder, eventuella dagvattenbrunnar, ytvatten eller annat som kan påverkas är markerat.

  • Typ av förorening, utbredning och spridning (beskrivet i text och markerat i situationsplan).

  • Beskrivning av efterbehandlingsmetod (teknisk beskrivning, omhändertagande av avfall/farligt avfall, transportör, var och hur slutbehandling ska ske).

  • Efterbehandlingens omfattning (åtgärder, beräknad mängd och typ av avfall/farligt avfall).

  • Miljöeffekter som kan uppkomma på grund av efterbehandlingen (utsläpp till mark, vatten, luft och buller, m.m.) samt åtgärder som kommer att vidtas för att förebygga eller motverka dessa.)

  • Mål för saneringsarbetet och hur måluppfyllelsen kommer att kontrolleras, kortfattad redovisning av planerad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll

Om kommunens handläggning
För handläggning av ärendet tas en timavgift ut enligt gällande taxa på 984 kr /handläggningstimme.

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden
 

Anmäl via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället göra din anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
miljokontor@vaxjo.se

Lokala förhållanden i din kommun
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa