Anmälan om efterbehandling av förorenad mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla efterbehandling av förorenad mark i Växjö Kommun

(enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

När du lämnar anmälan om efterbehandling av förorenad mark bör du även bifoga följande uppgifter varför du behöver ha dessa tillgänglig i elektronisk form innan du startar. 

  • Beskrivning av platsen där efterbehandlingsåtgärden ska vidtas, inklusive karta där närmaste bostäder, eventuella dagvattenbrunnar, ytvatten eller annat som kan påverkas är markerat.

  • Typ av förorening, utbredning och spridning (beskrivet i text och markerat i situationsplan).

  • Beskrivning av efterbehandlingsmetod (teknisk beskrivning, omhändertagande av avfall/farligt avfall, transportör, var och hur slutbehandling ska ske).

  • Efterbehandlingens omfattning (åtgärder, beräknad mängd och typ av avfall/farligt avfall).

  • Miljöeffekter som kan uppkomma på grund av efterbehandlingen (utsläpp till mark, vatten, luft och buller, m.m.) samt åtgärder som kommer att vidtas för att förebygga eller motverka dessa.)

  • Mål för saneringsarbetet och hur måluppfyllelsen kommer att kontrolleras, kortfattad redovisning av planerad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll

Om kommunens handläggning

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa. 
Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden

Anmäl via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa