Ansök om att själv ta hand om slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om eget omhändertagande av slam!

Att du själv tar hand om ditt avloppsslam kan medges om du kan ta hand om slammet på ett, ur miljö- och smittspridningssynpunkt, bra sätt. Omhändertagandet bör ske på den egna fastigheten. Det kan ofta uppfyllas på jordbruksfastigheter.

Avloppsslammet ska behandlas innan det används i jordbruket eftersom det kan innehålla sjukdomsframkallande organismer. För att förhindra att smittämnen sprids måste slammet samlas upp i en tät behållare med en volym som medger att kompostering kan ske under 2 år. Avfallet ska komposteras under minst 2 år eller i varmkompostering där temperaturen är minst 50°C i minst en vecka.

Obehandlat avloppsslam får användas om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen. Slammet räknas som obehandlat om det varken har behandlats biologiskt, kemiskt eller termiskt eller lagrats under lång tid.

Avloppsslam får inte användas

  • På betesmark.
  • På åkermark som skall användas för bete eller skörd av vallfodergrödor, inom tio månader räknat från slamspridningstillfället.
  • På mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt (spridning tillåts för frukt på träd).
  • På mark som ska användas för odling av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa om skörden sker inom 10 månader räknat från spridningstillfället.

Användningen av avloppsslam får inte leda till olägenheter för närboende

Om kommunens handläggning

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa.

Ansök via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa