Ansökan om tillstånd till spridning av bekämpningsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel i Växjö kommun!

Man får inte sprida bekämpningsmedel hur som helst eftersom många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen.

Du måste söka tillstånd för att få sprida bekämpningsmedel på nedanstående platser:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till 
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • inom skyddsområde för vattentäkt

Den som hanterar bekämpningsmedel ska förhindra att människor eller miljö skadas. Du ska undvika att välja sådana medel som kan vara farliga för människors hälsa eller miljön. De myndigheter som ansvarar för regler kring användning av bekämpningsmedel är Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen, och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en.

Om kommunens handläggning

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa.

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetskarta eller skiss i digitalt format
 • Fotografi på etiketten av produkten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa