Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla miljöfarlig verksamhet i Växjö kommun!

Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamheten eller ändringen påbörjas.

En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C i miljöprövningsförordningen, eller om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, t.ex. ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. 

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa Miljö- och byggnämnden om det. Men det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Det är bra att läsa igenom faktabladet Anmälan av miljöfarlig verksamhet innan du går igenom e-tjänsten. 

Du kan behöva dessa följande bilagor beroende på er verksamhet.

  • Situationsplan, karta eller liknande
  • Ritning över verksamheten
  • VA-ritning
  • Kemikalieförteckning
  • Redogörelse för avfallshantering
  • Utsläpp till luft och vatten
  • Egenkontroll, driftstörningar
  • Bullermätning/beräkning
  • Miljökonsekvensbeskrivning

En kopia av anmälan kommer att skickas till Länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §25.

Om kommunens handläggning
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning. Oftast sker detta genom en årlig tillsynsavgift. Beloppet bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs samt dess omfattning. 

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

Anmäl via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Situationsplan eller karta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa