Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga och bo (44)

  Externa blanketter (4)

  Förskola och skola (13)

  • Ansök om plats i Kulturskolan

   Ansök till Växjö Kulturskola

  • Ansök om skolskjuts

   Här kan du ansöka om skolskjuts för barn i förskoleklass och grundskola. 

  • Ansökan grundskolans sommarskola 2023

   Ansökan grundskolans sommarskolan 2023

  • Ansökan om modersmål, gymnasiet

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning. Ansökan avser gymnasiet. 

   Elever i gymnasieskolan erbjuds undervisning i modersmål om: 

   1. minst en vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
   2. för kursen modersmål 1 behöver eleven ha betyg i ämnet från årskurs 9, alternativt motsvarande kunskaper (detta testas av modersmålslärarna).

   För att läsa modersmål på gymnasiet måste eleven aktivt söka modersmålskurserna. Modersmål kan läsas som individuellt val, eller utökat program. Varje kurs läses över ett läsår. 

   Observera att det bara går att ansöka om undervisning i ett modersmål. 

  • Lärplattform - Förskola/Grundskola - Vårdnadshavare

   Lärplattform förskola/grundskola - vårdnadshavare

  • SAITS - förskola och fritidshem

   Ansökan, schemahantering m.m. för barn i förskola och fritidshem.

  • Teknikum - Anmälan till informationskväll för vårdnadshavare

   Det här är en e-tjänst för att du som vårdnadshavare ska kunna anmäla dig och ditt barn till Teknikums informationskväll för vårdnadshavare. 

    

  Jobb och företag (39)

  Kultur och fritid (4)

  Politik och demokrati (7)

  Se och göra (1)

  Stöd och omsorg (44)

  • Anmälan om behov av god man/förvaltare

   Anmälan om behov kan göras av vem som helst. Arbetar du inom sjukvården, socialtjänsten eller LSS verksamhetsområde har du en skyldighet att anmäla till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare finns, enligt SoF 5 kap 3 § och LSS 15 § 6 p. Om samtycke från berörd person finns ska blankett ”Ansökan om god man” användas istället.

  • Anmälan till föräldrautbildning ABC 3-12 år

   Arbete och välfärds föräldrautbildning ABC 3-12 år.

    

  • Anmälan till Föräldrawebben

   Anmälan till Föräldrawebben - för föräldrar till tonåringar.

    

  • Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   Här kan du ansöka om nytt eller förlängt parkeringstillstånd i Växjö kommun

  • Ansök om samtycke - god man/förvaltare

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om samtycke 

  • Ansök om samtycke - vårdnadshavare

   Här kan du som är vårdnadshavare eller förmyndare ansöka om samtycke 

  • Ansök om uttag från överförmyndarspärrat konto - vårdnadshavare

   Här kan du som är vårdnadshavare ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

  • Ansökan om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och/eller frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten om ni har barn som är folkbokförda i Växjö, Lessebo, Tingsryd eller Uppvidinge Kommun.

  • Arvode speciell händelse

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om arvode vid speciell händelse

  • Begär insats enligt LSS

   Begära insats enligt LSS

  • Begäran om anstånd

   Här kan du som är god man eller förvaltare  begära anstånd med att lämna in handlingar till överförmyndarnämnden.

  • Begäran om entledigande

   Här kan du som är god man eller förvaltare  begära dig entledigad

  • Begäran om Informationssamtal

   Den 1 mars 2022 infördes ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Samtalsintyg utfärdas till den förälder som har deltagit i informationssamtal. Begäran om Informationssamtal kan göras via den här e-tjänsten om du har barn som är folkbokförda i Växjö, Lessebo, Tingsryd eller Uppvidinge Kommun.

   Vill du enbart ha information om familjerättsliga frågor och inte är i behov av samtalsintyg till Tingsrätten, är du välkommen att kontakta oss på Familjerätten via Kontaktcenter,
   telefonnummer: 0470- 41000  

  • Beställ förvaltarfrihetsbevis

   Beställ ett förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndarnämnden.

  • Beställ registerutdrag

   Beställ ett registerutdrag från Överförmyndarnämnden.

  • Bli god man eller förvaltare

   Om du är en person som vill hjälpa en annan medmänniska och som är noggrann, har ett bra sinne för ekonomi och att leta information, då kan du bli god man.

  • Bli kontaktperson -Intresseanmälan

   En kontaktperson är någon som regelbundet träffar och ger stöd till en person som behöver det.

   Du behöver ha fyllt 18 år för att anmäla intresse. Om du går vidare i processen kommer du att behöva ta med utdrag från belastningsregistret till intervjun.

    

  • Boka reparation av hjälpmedel

   Välkommen till Hjälpmedelsverksamhetens bokningstjänst.
   Här kan du boka tid för reparation av rullstol eller rollator som du fått låna av kommunen.

  • Budget- och skuldrådgivning

   Boka in tid för första möte med budget- och skuldrådgivare.

  • Ersättning för uppdragstagare - Arbete och välfärd

   Här kan du som uppdragstagare inom Arbete och välfärd (Socialtjänsten) ansöka om ersättning för ditt uppdrag som kontaktperson, familjehem, kontaktfamilj eller särskild förordnad vårdnadshavare.

    

  • God man/förvaltare - åtagande och samtycke

   Här kan du lämna åtagande och samtycke om god man

  • Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift

   Ansökan om bistånd enligt SOL

  • Intresseanmälan till BiFF (barn i föräldrars fokus).

   En utbildning för föräldrar som separerat och har svårt med samarbetet kring sitt/sina barn

   Här kan du göra en digital intresseanmälan till utbildning för föräldrar som separerat och har svårt med samarbetet kring sitt/sina barn.

   Utbildningen ger dig som förälder ökad kunskap och möjlighet att utveckla dina egna redskap för att underlätta och göra situationen mer hanterbar och begriplig för ditt/dina barn efter en separation. Föräldrautbildningen består av pedagogiska inslag och gruppsamtal där fokus i grupperna är barnen och hur barnen påverkas av föräldrars konflikt vid separation.

   Utbildningen är kostnadsfri

  • Intresseanmälan till stödgrupp för barn, "Hanna & Theo"

   Växjö kommun har kostnadsfria barngrupper för barn som har  föräldrar som är i konflikt efter en separation.

   Syftet är att barnet ska få möjlighet att prata och reflektera kring olika situationer som kan uppstå när man har en föräldrar som befinner sig i en konflikt med varandra. Barnet får sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikt samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin situation.

   Växjö kommun använder samtalsmaterialet Hanna och Theo som tagits fram av Rädda Barnen för barn som behöver stödsamtal.

   Gruppen vänder sig främst till barn i åldern 7-12. Om det inkommer intresseanmälningar för en grupp i åldern 13-17 kan en sådan grupp bildas. Det är max 8 barn i gruppen

  • Kompletteringar och yttrande

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna kompletteringar som överförmyndarnämnden begärt eller som du själv vill delge överförmyndarnämnden. Du kan också lämna yttranden som överförmyndarnämnden begärt att du ska inkomma med.

  • Lämna förenklad årsräkning - vårdnadshavare

   Här kan du som är vårdnadshavare eller förmyndare lämna förenklad årsräkning

  • Lämna förteckning - god man/förvaltare

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna förteckning

  • Lämna förteckning - vårdnadshavare

   Här kan du som är vårdnadshavare lämna förteckning.

  • Lämna redogörelse - ensamkommande barn

   Lämna redogörelse som god man för ensamkommande barn

  • Lämna redogörelse för extra arvode - ensamkommande barn

   Lämna redogörelse för extra arvode som god man för ensamkommande barn

  • Lämna sluträkning till överförmyndarnämnden

   Här kan du som ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare) lämna in sluträkning och redogörelse när ditt uppdrag avslutats.

  • Lämna årsräkning - vårdnadshavare/förmyndare

   Här kan du som ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare) lämna in årsräkning/sluträkning och redogörelse.

  • Lämna årsräkning till överförmyndarnämnden

   Här kan du som ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare) lämna in årsräkning och redogörelse.

  • Omprövning av förvaltarskap

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna omprövning av förvaltarskap för förmyndare

  • Orosanmälan för barn och unga som far illa

   Här kan du anmäla misstanke om att barn eller ungdom mår dåligt eller far illa.

  • Redogörelse för oskiftat bo

   Här kan du som är ställföreträdare lämna redogörelse för oskiftat dödsbo

  • Vård och omsorgsavgift - preliminär beräkning

   Preliminär beräkning av betalningsförmåga för hemtjänst.